Seminarski radovi iz filozofije odgoja

Zadaci

U seminarskom radu potrebno je prepoznati pojedini odgojno-obrazovni problem, opisati ga i izložiti jedan način njegovog rješavanja. Taj način rješavanja treba povezati  s odgovarajućom teorijom o odgoju i njezinim filozofijskim polazištem. Nakon toga potrebno je procijeniti vrijednost tog rješenja u odgojnom djelovanju ili u odnosu na druga rješenja.

Pojednostavljena slika prikazuje glavna pitanja na čije odgovore se oslanjaju pedagoške odluke. Filozofijska stajališta stoje u pozadini pojedinih odgovora. Način usklađivanja odgovora tvori jednu moguću odgojnu filozofiju. Filozofija odgoja, pak, proučava odnose između teorija koje su relevantne u odgoju i obrazovanju.

Način rada treba slijediti spomenute zadatke u mjeri u kojoj je to moguće. Seminarski rad može slijediti problemski ili analitički pristup.

Problemski pristup

1.      Opis problema i načina njegovog rješavanja.

2.      Odredba filozofijskog stajališta koje stoji iza pojedine odgojne teorije ili stava.

3.      Vrednovanje predloženog pristupa.

Analitički pristup

  1. Određivanje teme o kojoj govori autor analiziranog rada.
  2. Izlaganje razloga kojima autor podupire svoje tvrdnje.
  3. Određivanje međusobne veze razloga, njihove snage i osnove.
  4. Usporedba izloženih stavova sa suprotnim stavovima.

Preporuka: pri izradi seminarskog rada preporučujem upotrebu software-a Reason!Able  za tvorbu stabla razloga (http://www.goreason.com/index.html) i IHMC Concept Map software-a za izradu pojmovnih mreža (http://cmap.coginst.uwf.edu/). Izgrađeno stablo razloga ili pojmovna mreža mogu zamijeniti 1/3 seminarskog rada.

Područja rada

Etika i odgoj

Spoznajna teorija i odgoj

Filozofijska antropologija i odgoj

Estetika i odgoj

Odgojne filozofije i odgoj

Teme

Temu rada student/ica određuje sam/a na osnovi navedenih cjelina, tema i predloženih radova. Radovi čiji su naslovi otisnuti podebljanim slovima mogu poslužiti kao osnova većem broju seminarskih radova (do 5).

Oblik rada

Seminarski rad mora sadržavati najmanje 5, a najviše 7 stranica teksta tiskanog u skladu s obrascem za izradu eseja. Citati moraju biti suženi na najmanju mjeru i ne smiju, uzeti svi zajedno, obuhvaćati više od pola stranice. Preuzimanje rečenica iz literature u doslovnom ili izmijenjenom obliku nije dopušteno. Misao se smije, a često i mora preuzeti, ali način njenog iskazivanja ne smije se preuzeti, osim kao citat.

Na početku rada treba staviti sažetak (3 do 5 rečenica) koji jasno pokazuje o čemu je u radu riječ.

Raspored

Studenti moraju cjeloviti seminarski rad predati barem 10--15 dana (10 za prvi ispitni termin, 15 za drugi) prije izlaska na ispit iz filozofije odgoja.

Literatura

Obveznu, izbornu i pripremnu literaturu možete naći u knjižnici ili na mreži sljedeći bilo priložene adrese bilo adrese dane u obrazovnom portalu za filozofiju odgoja (http://www.ffst.hr/~berislav/phed/index.html) ili kod nastavnika. Potrebne informacije možete koristeći web-izvore  (specijalizirane pretraživače, informacijske baze, elektroničke enciklopedije, tekstove, adrese …) putem obrazovnog portala za filozofiju odgoja (http://www.ffst.hr/~berislav/phed/index.html). Dokument kojega upravo čitate nalazi se na adresi  http://www.ffst.hr/~berislav/seminar.html i tu se sve hiperveze aktivne, što može olakšati izbor teme.

Obavezna literatura za ispit

*   Anzenbacher, A. (1992) Filozofija: uvod u filozofiju . Zagreb: Školska knjiga

*  (A) Gudjons, H. (1994) Pedagogija: temeljna znanja. Zagreb: Educa

*  (A) Dieter Lenzen (2002) Vodič za studij znanosti o odgoju - što može, što želi . Zagreb: Educa

* (A) Eckard Koenig i Peter Zedler (2001) Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa

* (B) Filozofija odgoja : izbor tekstova hrvatskih pisaca . (1997) priredio Ivan Čehok. Zagreb: Školska knjiga.

* (B) Jerome Bruner (2000) Kultura obrazovanja . Zagreb: Educa

* (C) Srećko Kovač (2002) Logika . Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

* (C) Gajo Petrović (2002) Logika . Zagreb: Element

Obavezna je prva knjiga [zadana poglavlja], te po jedna od knjiga označenih s '(A)' [zadana poglavlja],  '(B)' [poglavlje po izboru] i '(C)' [za studente koji u prethodnom obrazovanju nisu učili logiku].

     Posebno se preporučuju elektronički izvori učenja:

* ENCYCLOPAEDIA OF PHILOSOPHY OF EDUCATION http://www.ffst.hr/ENCYCLOPAEDIA

*Filozofija odgoja: obrazovni portal http://www.vusst.hr/~berislav/phed

* INTERAKTIVNA LOGIKA http://www.vusst.hr/~logika/pilot

* Milan Polić. FILOZOFIJA ODGOJA: interaktivni multimedijski priručnik http://www.radionicapolic.hr/info/fi10.htm

Pretraživanje kataloga knjižnica:

* Knjižnica Filozofskog fakultetaSveučilišta u Splitu http://www.pmfst.hr/knjiznica/index.html

*Sveučilišnja knjižnica u Splitu  http://libar.svkst.hr/anew/search.html

* Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  http://www.nsk.hr/opac-crolist/skupni.html

Način rada

Prije čitanja odabranog teksta studenti najprije moraju proučiti pripremnu literaturu za cjelinu unutar koje se nalazi njihova tema. Posebnu pažnju obratite na činjenicu da ponuđeni naslovi ne mogu biti naslovi studentskog eseja. Ponuđeni naslovi predstavljaju prijedloge tema koje bi se mogle proučavati. Studenti moraju sami odabrati temu koju će ispitivati i ona može, ali ne mora biti jedna od ponuđenih.


Preporuka!

Preporučeni izvori za akademsku godinu 2006/2007

Posebno se preporučuje izrada eseja na temelju jednog poglavlja iz sljedećih knjiga.

* Carl Bereiter (2002). Education and Mind in the Knowledge Age. Lawrence Erlbaum Associates

* Frieda Heyting, Dieter Lenzen i John White (ured.) (2001) Methods in philosophy of education. Routledge international studies in the philosophy of education. Routledge.

* Nel Noddings (1998) Philosophy of education. Oxford: Westview Press

Knjige možete pogledati ovdje!


 

Cjelina: Etika i odgoj

Pripremna literatura:

*   Anzenbacher, A. Filozofija, poglavlje 6. Etika

*   Gudjons, H. Pedagogija: temeljna znanja, poglavlje 5. Dječja i mladenačka dob – kratak prikaz psihologije razvoja

*   Windelband, W. Povijest filozofije, I. dio, 2. glava, §7; I. dio, 3. glava, §13; V. dio, 2. glava, §36; VI. dio, 1. glava, §39; VII. dio, §46.

*   Basariček, S. O svrsi uzgajanja (u Filozofija odgoja u djelima hrvatskih pisaca, priredio I. Čehok)

*   Žarnić, B. Odgoj i prirodni razvoj (http://www.vusst.hr/~berislav/razvoj.html )

1.      Aristotel: razvoj kreposti

1.1.            Opreka između odgojnog realizma i naturalizma

1.2.            Racionalistička i empiristička etika

1.3.            Aristotelov pojam ‘ćudoredna krepost’

1.4.            Aristotelov pojam ‘neuzdržanost’

1.5.            Pitanje: kako odgajati?

*   Aristotel, Nikomahova etika. (u prijevodu T. Ladana)

*   Dostupno je englesko on-line izdanje: http://www.ilt.columbia.edu/academic/digitexts/aristotle/nicomachean_ethics/title.html )

*   Hummel, C. Aristotel i filozofija odgoja (http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/aristote.pdf)

2.      I. Kant: savjest

2.1.            Racionalistička i empiristička etika

2.2.            Pojam ‘praktični um’

2.3.            Dvostruka psihologija (čovjek kao ‘prirodno’ i ‘moralno biće’)

2.4.            Kant i Kohlbergova teorija moralnog razvoja

2.5.            Pitanje: primjerenost odgojnih sadržaja

*   Kant, Kritika praktičnog uma

*   Dostupno englesko on-line izdanje: http://www.knuten.liu.se/~bjoch509/works/kant/cr_pract_reason.txt)

3.      L. Kohlberg: moralni razvoj

3.1.            Racionalistička i empiristička etika

3.2.            Kohlbergova teorija o moralnom razvoju

3.3.            Piaget i Kohlberg

3.4.            Etička stajališta u filozofiji: izumi ili otkrića

3.5.            Pitanje: primjerenost odgojnih sadržaja

*Kohlberg, L. The claim to moral adequacy of a highest stage of moral judgement (http://www.ffst.hr/~berislav/phed/kohlberg.pdf )

*Barger, R.N.  A summary of Lawrence Kohlberg's stages of moral development (http://www.nd.edu/~rbarger/kohlberg.html)

4.1 Moralni odgoj

*   Haynes, F. Ethics and education  (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/ethics.htm )

*   Savater, F. Etika za Amadora

*   Legrand, L. Moralna izobrazba danas

Cjelina: Spoznajna teorija, učenje i nastava

pripremna literatura

*   Anzenbacher, A. Filozofija, poglavlje 4. Spoznaja

*   Gudjons, H. Pedagogija: temeljna znanja, poglavlje 5. Dječja i mladenačka dob – kratak prikaz psihologije razvoja; poglavlje 8. Učenje

*   Windelband, W. Povijest filozofije, I. dio, 2. glava, §8., V. dio, 2. glava, §34; VI. dio, 1. glava, §38; VIII. dio, §47.           

1.      Sokrat: znanje i stjecanje znanja

1.1.            Sokratski dijalog

1.2.            Analiza sokratskog dijaloga

1.3.            Dijaloški nastavni postupci

*  Platon, Država (http://classics.mit.edu/Plato/republic.html )

*  Platon, Menon (http://classics.mit.edu/Plato/meno.html )

2.      J. Piaget: stjecanje pojmova

2.1.            Empirizam i racionalizam

2.2.            Evolucija spoznajnih oblika

2.3.            Pojam o broju

2.4.            Pitanje: kako oblikovati nastavu

*   Piaget, J. Genetic epistemology (http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/piaget.htm)

*   Piaget, J. The construction of reality in the child. (http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/piaget2.htm)

*   Piaget, J. From developmental psychology to epistemology.

*   Glasersfeld, E.v. Homage to Jean Piaget (http://www.oikos.org/Piagethom.htm)

*   Munart, A.: O Piaget-ovoj filozofiji odgoja (http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/piagete.PDF)

*   Liebeck, P. Kako djeca uče matematiku

*   Tomaš, A. Individualizacijom do matematike

*   Žarnić, B. Do numerals name numbers? Philosophy of mathematics education journal 10, 1997.

*   Žarnić, B. Brojke, brojevi i njihova logička uloga. Logika 1: 10-23. Zagreb, 2000

*   Wood, D. Kako djeca misle i uče

*   Papert, S. Članak o Piagetu prigodom TIME-ovog izbora najutjecajnijih mislilaca u 20. stoljeću (http://www.time.com/time/time100/scientist/profile/piaget.html

3.      B. Skinner: teorija učenja

3.1.            Empirizam i racionalizam

3.2.            Teorija učenja

3.3.            Nastava i učenje

*   Fodor, J. Problem duha i tijela ( u Kompjuter, mozak i ljudski um, priredili Miščević i Smokrović)

*   Edukacijski projekt: duša i tijelo (http://www.ffdi.hr/mind/index.html)

*   Skinner, B. The origins of cognitive thought (http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/skinner.htm)

4.      Suvremeni pogledi

4.1.            Ciljevi obrazovanja

4.2.            Nastava mišljenja

4.3.            Kritičko mišljenje

4.4.            Metakognitivne sposobnosti

4.5.            Znanje o znanju

4.6.            Konstruktivizam

*   Glasersfeld, E. Cognition, construction of knowledge, and teaching. Synthese 80: 121-140, 1989. http://www.umass.edu/srri/vonGlasersfeld/onlinePapers/html/117.html

*   Bereiter, C. (2002) Education and Mind in the Knowledge Age. Lawrenece Erlbaum Press  http://www.observetory.com/carlbereiter/

*   Glasersfeld, E. A constructivistic approach to teaching. (http://www.oikos.org/vonen.htm)

*   Glasersfeld, E. Aspects of Radical Constructivism and its Educational Recommendations. http://www.umass.edu/srri/vonGlasersfeld/onlinePapers/html/195.html

*   Facione, Peter :  Critical Thinking: What it is and why it counts (http://www.calpress.com/pdf_files/what&why.pdf)

*   Resnick, L.B. Education and leraning to think (http://www.ulib.org/webRoot/Books/National_Academy_Press_Books/education/think001.htm)

*   Whisner, W. Overcoming rationalization and self-deception: the cultivation of critical thinking (http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational-Theory/Contents/43_3_Whisner.html)

*   Hostetler, K. Rorty and Collaborative Inquiry in Education:Consensus, Conflict, and Conversation (http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational-Theory/Contents/42_3_Hostetler.html)

*   Thayer-Bacon, B. Caring and its relationship to critical thinking (http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational-Theory/Contents/43_3_Thayer-Bacon.html)

*   Splitter,L.  On the theme: 'Teaching for higher-order thinking skills' (http://www.shss.montclair.edu/inquiry/summ95/splitter.html

*   Miranda, T. Rationality and critical education (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/rationality-critical.htm)

*   Shook, J.R. Truth and the pragmatic theory of learning (http://www.educacao.pro.br/truth-pragmatic.htm)

*   Bailin, S.: Skills, generalizability and critical thinking. (http://www.bu.edu/wcp/Papers/Educ/EducBail.htm)

*   Blakey, E. - Spence, S.: Developing Metacognition.(http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed327218.html)

*   Hacker, D. Metacognition:  Definitions and Empirical Foundations (http://www.psyc.memphis.edu/trg/meta.htm)

*   Cotton, K. Teaching thinking skills (http://www.nwrel.org/scpd/sirs/6/cu11.html)

*   Egan, K. Memory, imagination, learning: connected by story (http://www.educ.sfu.ca/people/faculty/kegan/MemoryIm.html)

*   Hirst, P. Liberal education and the nature of knowledge. U Peters, R. (ured.) The Philosophy of Education, Oxford, 1975.

*   Hirst, P. What is teaching? U Peters, R. (ured.) The Philosophy of Education, Oxford, 1975.

*   Hamlyn, D. The logical and psychological aspects of learning. U Peters, R. (ured.) The Philosophy of Education, Oxford, 1975.

*   Bruner, J. Kultura obrazovanja. EDUCA, 2000.

*   Canas, A., Leaky, D. I Wilson, D. Managing, Mapping, and Manipulating Conceptual Knowledge. (http://www.coginst.uwf.edu/projects/caseBasedCapture/AAAICBRCMaps99.htm)

*   Accoriniti, S.  Philosophy for Children. (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/philosophy_for_children.htm)

*   van Gelder, T.J. (2001) The Reason! Project. The Skeptic, 21 no.2, pp.9-12 http://www.arts.unimelb.edu.au/~tgelder/papers/Reason_Skeptic.pdf

*   van Gelder, T.J.  (2001)  How to improve critical thinking using educational technology. In G. Kennedy, M. Keppell, C. McNaught & T. (http://www.philosophy.unimelb.edu.au/reason/papers/ASCILITE2001.pdf)

Cjelina: Filozofijska antropologija i odgoj

Pripremna literatura:

*    Anzenbacher, A. Filozofija, poglavlje 5. Čovjek

*    Gudjons, H. Pedagogija: temeljna znanja, poglavlje 6. Socijalizacija; poglavlje 7. Odgoj i obrazovanje

*    Matičević, S. Priroda, kultura i odgoj (u Filozofija odgoja u djelima hrvatskih pisaca, priredio I. Čehok)

*    Giesecke, H. Uvod u pedagogiju, 1. poglavlje: Biološke i psihološke pretpostavke rasta

*    Haralambos, M. Sociologija.

1.      A. Gehlen: odgoj kao antropološka činjenica

1.1.       Biologijska i filozofijska antropologija

1.2.       Odgoj kao antropološka činjenica

1.3.       Naobrazba, obuka, odgoj

*Gehlen, A. Čovjek

2.      J. Fodor: problem duha i tijela

2.1.       Antropološki dualizam

2.2.       Mišljenje i kompjutacija

*Fodor, J. Problem duha i tijela ( u Kompjuter, mozak i ljudski um, priredili Miščević i Smokrović)

*Edukacijski projekt: duša i tijelo (http://www.ffdi.hr/mind/index.html)

3.      M. Mead: spol i temperament

3.1.       Kulturalna i filozofijska antropologija

3.2.       Kultura i odgoj

*   Mead, M. Spol i temaperament u tri primitvna društva

*   Benedict, R. Obrasci kulture

*Almeida, J.S. de Gender's studies (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/gender.htm)

 4.      Čovjek, odgoj, društvo

4.1.   Socijalizacija

4.2.   Identitet

4.3.   Igra

4.4.   Komunikacija

*   Brumlik, M. – Holtappels, H. Interakcionaizam i teorija škole: Mead i djelovanje školskih aktera. U Tillmann, K. (ured.) Teorije škole

*   Mead, G.H. The relation of play to education (http://paradigm.soci.brocku.ca/~lward/pubs/MEAD_012.HTML)

*   Caillois, R. Igre i ljudi

*   Bern, E. Koji igru igraš?

*   Huisinga, J. Homo ludens

*   Berger, P. Invitation to Sociology. A Humanistic perspective. Penguin Books, 1982.

*    Cassirer, E. Ogled o čovjeku

*    Scheler, M.Položaj čovjeka u kozmosu

*    Berger, P. i Luckman, T. Socijalna konstrukcija zbilje

*     Benedict, R. Obrasci kulture

*    Fromm, E. Čovjek za sebe

Cjelina: Filozofija i pedagogija

Pripremna literatura:

*    Anzenbacher, A. Filozofija, poglavlje 2. Suvremena filozofija; poglavlje 4. Spoznaja

*    Gudjons, H. Pedagogija: temeljna znanja, poglavlje 2. Pravci u znanosti u odgoju; poglavlje 3. metode znanosti o odgoju

*    von Wright, G. H. Objašnjenje i razumijevanje (51.-88.)

*   Küng, H. Postoji li Bog?, (89-119., 439.-466.)

*    Giesecke, H. Uvod u pedagogiju, 4. poglavlje: Odgojna znanost

*      Dieter Lenzen (2002) Vodič za studij znanosti o odgoju - što može, što želi . Zagreb: Educa

*      Eckard Koenig i Peter Zedler (2001) Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa

1.      M. Heidegger: briga i egzistencija

1.1.            Pojam o čovjeku

1.2.            Duhovnoznanstvena pedagogija

1.3.            Odgojne vrijednosti

*Heidegger, M. Bitak i vrijeme

* Hogan, P. Gadamer and the philosophy of education (http://www.educacao.pro.br/gadamer.htm)

2.      Jezik, spoznaja, učenje

2.1.            Teorija o jeziku

2.2.            Izrecivo i neizrecivo

2.3.            Vrijednosti i znanost

2.4.            Učenje na pogreškama

*Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus

*Halliday, J. Popper and philsophy of education (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/popper_and_the_philosophy_of_edu.htm)

3.      J. Habermas: spoznaja i interes

3.1.            Teorija znanosti

3.2.            Kritička znanost o odgoju

*    Habermas, J. Spoznaja i interes

*     Huttunen, R. Habermas and the Problem of Indoctrination (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/indoctrination.htm)

*    Habermas, J. Spoznaja i interes

4.      Pojam o istini i pedagoško istraživanje

    *       Bridges, D.: Educational research: pursuit of truth or flight into fancy? (http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000774.htm)

    *       Žarnić, B: Pedagogija: duhovna, empirijska ili kritička znanost? (http://www.vusst.hr/~berislav/phed/pedagogija.pdf)

    *       Burbules, N. – Bruce, B. Theory and Research on Teaching as Dialogue (http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/ncb/papers/dialogue.html)

    *       von Wright, G. H. Objašnjenje i razumijevanje

    *       Koenig, E. i Zedler, P.Teorije znanosti o odgoju (3.dio)

Cjelina: Estetika i odgoj

1.      Platon: odgojna uloga umjetnosti

1.1.            Odgojna vrijednost umjetnosti

1.2.            Estetika glazbe

1.3.            Platonova filozofija odgoja

*   Platon, Država

*   Aristotel, Poetika

*   Grlić, D. Estetika I.

*   Gučetić, N. O upravljanju obitelji

*   Howard, R. Towards an aesthetic philosophy of music in education (http://www.cantos.org/Booksfolder/StartHere/Aesthetic.html)

*   Egan, K. Arts as the basis of education. (http://www.educ.sfu.ca/people/faculty/kegan/ArtsBasics.html)

*   Oliviera, R.J. de Plato and philosophy of education (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/plato.htm)

*   Krentz, A.: Play and education in Plato’s Republic. (http://www.bu.edu/wcp/Papers/Educ/EducKren.htm)

*   Hummel, C.  O Platonovoj filozofiji odgoja (http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/platoe.PDF)

Cjelina: Filozofija odgoja i odgojne filozofije

1.      J. Dewey: spoznaja i nastava

1.1.       Pragmatička teorija o spoznaji

1.2.    Didaktika i filozofija odgoja

*       Dewey, J. Odgoj i demokracija (http://www.ilt.columbia.edu/publications/dewey.html)

*       Dewey,J. How we think (http://spartan.ac.brocku.ca/~lward/dewey/Dewey_1910a/Dewey_1910_a.html)

*       Westbrook, R. Filozofija odgoja Johna Dewey-a (http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/deweye.PDF)

*       Garrison, J. John Dewey (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/john_dewey.htm)

2.      Pojam o odgoju

*       Basariček, S. Pedagogija: nauka o uzgajanju. HPKZ, Zagreb 1922.

*       Gudjons, H. Pedagogija: temeljna znanja, 7. poglavlje: Odgoj i obrazovanje

*       Mialaret, G. Uvod u edukacijske znanosti, 2. poglavlje

*       Vuk-Pavlović, P. Uzgoj, odgoj i obrazovanje (u Filozofija odgoja u djelima hrvatskih pisaca, priredio I. Čehok)

*       Pataki, S. Razvoj čovjeka i obrazovanje ličnosti (u Filozofija odgoja u djelima hrvatskih pisaca, priredio I. Čehok)

*       Giesecke, H. Uvod u pedagogiju, (str. 56-83.)

*       Giesecke, H. Uvod u pedagogiju, (http://www.ditext.com/frankena/education.html)

*       Polić, M. Čovjek, odgoj, svijet. KruZak, 1997

*       Polić, M. K filozofiji odgoja (http://www.vusst.hr/~logika/polic.pdf)

2.   Ciljevi odgoja

*       Whitehead, A.N. The aims of education (http://www.english.upenn.edu/~rlucid/A_Whitehead.html - chap1)

*       Suppes, P.  The aims of education (http://www.ed.uiuc.edu/eps/pes-yearbook/95_docs/suppes.html)     

*       Eiesner, E. O filozofiji odgoja Benjamina Blooma (http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/bloome.pdf)

*    Maritain, J. The range of reason (http://www.nd.edu/Departments/Maritain/etext/range.htm)

3.      Položaj filozofije odgoja u sustavu filozofijskih i pedagogijskih disciplina i njena uloga u odgojnom djelovanju

*    Gudjons, H. Pedagogija: temeljna znanja, 1. poglavlje: Podjela znanosti o odgoju

*    Mialaret, G. Uvod u edukacijske znanosti, (43.-50., 92.-105.)

*    Marković, F. Uvod u pedagogiku (u Filozofija odgoja u djelima hrvatskih pisaca, priredio I. Čehok)

*    Marsh, C.J. Kurikulum, 3. dio: Planiranje i izrada kurikuluma

 4.      Odgoj, obrazovanje, znanje i učiteljska uloga u suvremenom svijetu

*    Gudjons, H. Pedagogija: temeljna znanja, 12. poglavlje: Suvremeni zahtjevi pedagogije

*    Lyotard, J.-F. Postmoderno stanje

*    Lyotard,J.F.The Postmodern Condition (http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm)

*    Nuyen, A.T. Lyotard and the death of professor (http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational-Theory/Contents/42_1_Nuyen.ht

*    Žarnić, B. Epistemološki paradoks obrazovanja (http://www.vusst.hr/~logika/HFD2000.pdf)

*    Peters, M. Lyotard and philosophy of education (http://www.vusst.hr/ENCYCLOPAEDIA/lyotard.htm)

*   Bereiter, C. (2002) Education and Mind in the Knowledge Age. Lawrenece Erlbaum Press  http://www.observetory.com/carlbereiter/