početna stranica

   

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

 

    - OBAVEZNI KOLEGIJI

    - IZBORNI KOLEGIJI

 

 

OBAVEZNI KOLEGIJI

1. METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 1

Satnica 2+2+0

Sadržaj:

Određenje, cilj i zadaci, interdisciplinarnost, te ustroj metodike nastave matematike. Povijesni razvoj nastave matematike. Posebnost i važnost nastave matematike. Misaone operacije i načini zaključivanja u matematici. Matematičke sposobnosti. Motivacija u početnoj nastavi matematike. Temeljna načela u nastavi matematike. Nastavne metode i njihova primjena u nastavi matematike. Oblici rada u nastavi matematike. Izvori znanja, suvremena nastavna sredstva i pomagala u nastavi matematike. Metodičko oblikovanje nastavnih sati iz matematike. Dopunska nastava matematike. Dodatna nastava matematike. Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje učenikovih postignuća i djelatnosti. Praćenje i vrednovanje nastavne djelatnosti.

Opće i specifične kompetencije:

Opće kompetencije (cilj):

Osposobljavanje studenata za kritično promišljanje, kvalitetno i kreativno planiranje i pripremanje nastave matematike u razrednoj nastavi primjenom suvremenih spoznaja metodike matematike.

Specifične kompetencije (zadaci):

-          osvijestiti važnost učenja matematike u suvremenom svijetu;

-          upoznati spoznajne karakteristike procesa učenja matematike;

-          upoznati i znati primijeniti osnovna načela u nastavi matematike;

-          upoznati i znati primijeniti nastavne metode i metodičke oblike rada u nastavi matematike;

-          teoretski i praktički upoznati i znati primijeniti suvremena nastavna sredstva i pomagala u početnoj nastavi matematike;

-          osposobiti studente za planiranje i pripremanje redovne, dopunske i dodatne nastave matematike;

-          osposobiti studente za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje vlastitog rada kao i rada učenika;

-          razvijati kritički odnos prema vlastitom radu, kao i radu kolega;

-          razvijati samostalnost, ali i sposobnost rada u timu;

-          razvijati stvaralaštvo i kritičko promišljanje;

-          razvijati kod studenata ljubav i interes za matematiku;

-          upoznati suvremene koncepcije i programe poučavanja matematike;

-          razvijati kod studenata kreativnost u planiranju i pripremanju nastavnog sata matematike;

-          razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici početne nastave matematike.

Načini provjere znanja, vještina i sposobnosti:

Praćenje aktivnosti studenata tijekom realizacije kolegija (aktivnost tijekom predavanja, kritička rasprava poslije prezentacije seminara drugih studenata).

Studenti imaju obvezu izraditi po jedan seminarski rad na zadanu metodičku temu u dogovoru s nastavnikom. Seminarski radovi trebaju imati od 5 do 10 kartica teksta (1 kartica ima 1800 znakova bez razmaka), s pravilnim citiranjem literature i ostalim formalnim elementima. Seminarski rad student će prezentirati ostalim studentima, pri čemu će se poticati Power Point prezentacija ili oblikovanje web stranice. Seminarski rad i prezentacija se ocjenjuju.

Nakon odslušanog kolegija polaže se usmeni ispit.

Završna ocjena kolegija bit će formirana na osnovu svih navedenih ocjena.

Obvezna literatura:

Markovac, J. (2001). "Metodika početne nastave matematike", Školska knjiga, Zagreb.

Liebeck, P. (1995). "Kako djeca uče matematiku", Educa, Zagreb

Sharma, C. M. (2001). "Matematika bez suza: kako pomoći djetetu s teškoćama u

učenju matematike", Ostvarenje, Lekenik

Čudina-Obradović, M. (1999). "Odrednice i posljedice matematičke pripremljenosti

za školu", Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 140 (3); str. 330-340

Dopunska literatura:

Ovčar, S. (1990). "Razvijanje mišljenja u nastavi matematike", "Zrinski", Čakovec

Tomaš, A. (1993). "Individualizacijom do matematike", Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split

Dakić, B. (1993). Zornost u nastavi matematike“, Školske novine, Zagreb

Devide, V. (1972). "Matematika kroz kulture i epohe", Školska knjiga, Zagreb

 2. Metodika nastave matematike 2

Satnica 0+2+2

Sadržaj:

Sadržaji nastave matematike za razrednu nastavu. Pripremanje nastave matematike za školsku godinu. Korelacija sadržaja matematike sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Pisana priprema za izvođenje nastavnog sata iz matematike. Igre u nastavi matematike. Matematički pojmovi u početnoj nastavi matematike. Vrste i specifičnosti matematičkih zadataka. Metodika rješavanja matematičkih zadataka. Izvanučionička nastava matematike. Odgojni potencijali nastave matematike. Simulirana predavanja. Uzorna predavanja mentora. Individualna predavanja studenata.

Opće i specifične kompetencije:

Opće kompetencije (cilj):

Osposobiti studente za pripremanje i realizaciju nastave matematike u razrednoj nastavi, te razvijati kod njih vještine uspješnog poučavanja na teorijskoj i praktičnoj razini.

Specifične kompetencije (zadaci):

-          kvalitativnom analizom upoznati sadržaje početne nastave matematike sa stručnog i metodičkog stanovišta;

-          proučiti odabrane dijelove početne nastave matematike;

-          razvijati vještinu kritičnog odnosa prema sadržajima početne nastave matematike;

-          upoznati i kritički analizirati aktualne udžbenike matematike;

-          upoznati prirodno okruženje u kojem se realizira početna nastava matematike;

-          razvijati sposobnost analiziranja, sintetiziranja, te vrednovanja nastavnog rada prisustvovanjem i analiziranjem uzornih predavanjia;

-          poticati i razvijati kreativnost i samostalnost u planiranju i realiziranju nastavnih sati matematike;

-          razvijati sposobnost primjenjivanja stečenih znanja održavanjem simuliranih i individualnih predavanja;

-          osposobiti se za kritičku analizu i procjenu vlastite i tuđe nastave;

-          razvijati kod studenata ljubav i interes za matematiku;

-          razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici početne nastave matematike.

Načini provjere znanja, vještina i sposobnosti:

Praćenje aktivnosti studenata tijekom realizacije kolegija (aktivnost tijekom seminara i vježbi, kritička rasprava poslije prezentacije seminara drugih studenata, odnosno simuliranih i uzornih predavanja).

Studenti imaju obvezu izraditi po jedan seminarski rad na temu aktualnih udžbenika matematike (3-8 kartica teksta), ili kao simulirano predavanje sata matematike. Seminarski rad student će prezentirati ostalim studentima. Seminarski rad i prezentacija se ocjenjuju.

Završna ocjena kolegija bit će formirana na osnovu svih navedenih ocjena.

Obvezna literatura:

Markovac, J. (2001). "Metodika početne nastave matematike", Školska knjiga, Zagreb.

Mišurac-Zorica, I. (2003), "Kreativna nastava geometrije u Dioklecijanovoj palači za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole", Zbornik radova sa skupa "Kreativnost učitelja/nastavnika i učenika u nastavi matematike", str. 148-170, Pula

Mišurac-Zorica, I. (2004), "Zadaci riječima u nastavi matematike", Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom "Dijete, odgojitelj i učitelj", Zadar, str. 197-205

Mišurac-Zorica, I. (2003), "Ostvarivanje zadaća početne nastave matematike matematičkim igrama", Školski vjesnik, Volumen 52, broj 1 - 2, str. 119 - 127

Udžbenici za matematiku u razrednoj nastavi.

Priručnici za učitelje za nastavu matematike u razrednoj nastavi.

Dopunska literatura:

Skok, P. (2002) "Izvanučionička nastava", Pedagoški servis, Zagreb

Vlahović-Štetić, V., Vizek Vidović, V. "Kladim se da možeš... : psihološki aspekti početnog poučavanja matematike", Udruga roditelja "Korak po korak", Zagreb

Kyriacou, C. (1997). "Temeljna nastavna umijeća: metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje", Educa, Zagreb

Mišurac-Zorica, I. (2003), "Mogućnosti odgoja i obrazovanja za demokraciju u početnoj nastavi matematike", Zbornik radova sa znanstveno - stručnog skupa "Djetinjstvo, razvoj i odgoj", str. 101 - 110

Vlahović-Štetić, V., Kišak, M., Vizek Vidović, V. (2000). "Uspješnost rješavanja problemskih matematičkih zadataka: provjera matematičko-logičkog modela", Suvremena psihologija, 3, ½, str. 49-66 Zagreb

Dakić, B. (1993). "Zornost u nastavi matematike", Školske novine, Zagreb

 3. Metodika nastave matematike 3

Satnica 0+1+3
 

Sadržaj:

Metodička prerada najvažnijih matematičkih tema: prirodni brojevi; osnovne računske radnje; geometrijska tijela likovi; točka i dužina; prostor, ravnina i pravac, te njihovi međusobni odnosi; mjerenja i mjerne jedinice; kut; obujam, površina i duljina. Matematička učionica. Matematika u integriranoj nastavi. Planiranje, pripremanje, realiziranje, analiziranje i vrednovanje javnih predavanja studenata.

Opće i specifične kompetencije:

Opće kompetencije (cilj):

Osposobiti studente za uspješno planiranje i realizaciju nastavnog sata matematike, te razvijati kod njih vještine uspješnog poučavanja na teorijskoj i praktičnoj razini.

Specifične kompetencije (zadaci):

-          razvijati vještinu kritičnog odnosa prema sadržajima početne nastave matematike;

-          aktivnim sudjelovanjem upoznati prirodno okruženje u kojem se realizira početna nastava matematike;

-          razvijati sposobnost primijenjivanja stečenih metodičkih znanja i vještina u nastavnoj praksi održavanjem javnih predavanja;

-          osposobiti se za kritičku analizu i procjenu vlastite i tuđe nastave;

-          poticati kreativnost studenata u planiranju i realizaciji nastave matematike;

-          poticati korelativni pristup u planiranju i realiziranju nastave matematike;

-          razvijati istraživačke sposobnosti i sposobnosti korištenja informacija;

-          razvijati kod studenata ljubav i interes za matematiku;

-          razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici početne nastave matematike.

Načini provjere znanja, vještina i sposobnosti:

Praćenje aktivnosti studenata tijekom realizacije kolegija (aktivnost tijekom seminara i vježbi, pripremanje javnih predavanja, sudjelovanje u kritičkoj analizi javnih predavanja, kao i analizi odslušanih seminara).

Studenti imaju obvezu održati dva javna predavanja, a ocjenjuje se pisana priprema i realizacija nastavnog sata.

Studenti maju obavezu izraditi po jedan seminarski rad na zadanu metodičku temu (3 do 8 kartica teksta) u dogovoru s nastavnikom, te ga prikazati ostalima kao Power Point prezentaciju. Seminarski rad i prezentacija se ocjenjuju.

Završna ocjena kolegija bit će formirana na osnovu svih navedenih ocjena.

Obvezna literatura:

Markovac, J. (2001). "Metodika početne nastave matematike", Školska knjiga, Zagreb.

Udžbenici za matematiku u razrednoj nastavi.

Priručnici za učitelje za nastavu matematike u razrednoj nastavi.

Dopunska literatura:

Vrgoč, D. (1999).  "Crtamo, mjerimo, računamo", Naklada Haid, Zagreb

Walsh, B. K. (2002). "Kurikulum za prvi razred - stvaranje razreda usmjerenog na dijete: razvojno primjereni program za djecu od 6-7 godina", Udruga roditelja Korak po korak, Zagreb

Kurnik, Z. (2004). "Zadatci s više načina rješavanja", Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb

 IZBORNI KOLEGIJI

1.  Metodika dodatne nastave matematike

Satnica: 1+1+0

Predmet:

 

Kod:

 

Sadržaj:

Svrha, cilj i zadaci, te ustroj dodatne nastave matematike. Identificiranje učenika za dodatnu nastavu matematike. Komparacija rada u redovnoj i dodatnoj nastavi matematike. Kurikulum dodatne nastave matematike. Radoznalost, mašta, igra i kreativnost u dodatnoj nastavi matematike. Matematička natjecanja. Odabrani zadaci dodatne nastave matematike.

Opće i specifične kompetencije:

Opće kompetencije (cilj):

Osposobljavanje studenata za kvalitetno i kreativno planiranje, pripremanje i realizaciju dodatne nastave matematike u razrednoj nastavi-

Specifične kompetencije (zadaci):

-          osvijestiti važnost i svrhu dodatnog rada s nadarenim učenicima;

-          osposobiti studente za identificiranje ciljne skupine učenika;

-          upoznati i znati primijeniti specifične nastavne metode u dodatnoj nastavi matematike;

-          ohrabriti i poticati studente na rad u dodatnoj nastavi matematike;

-          razvijati sposobnosti analize i sinteze, te kreativnog rješavanja problema;

-          osposobiti studente za praćenje i vrednovanje učeničkog rada u dodatnoj nastavi matematike;

-          upoznati nove tipove zadataka u početnoj nastavi matematike;

-          njegovati radoznalost, maštu i želju za igrom kod studenata;

-          poticati interes za nestandardne zadatke u matematici;

-          razvijati sposobnost rada u timu;

-          razvijati kod studenata ljubav i interes za matematiku;

-          razvijati želju i potrebu za usavršavanjem u dodatnoj nastavi matematike.

Oblici provođenja nastave:

Program kolegija "Metodika dodatne nastave matematike" realizira se u 9. semestru s fondom od 30 sati (1+1+0). Nastava će biti realizirana kroz predavanja i seminare na fakultetu. Predviđena je grupa od 15 studenata.

Položaj predmeta u cjelini studijskog programa:

Preduvjeti za upis kolegija "Metodika dodatne nastave matematike" su odslušani matematički kolegiji, položen ispit iz kolegija "Teorijske osnove metodike nastave matematike", te ocjena iz kolegija "Metodika nastave matematike".

Kolegij "Metodika dodatne nastave matematike" najuže je povezan s kolegijima iz područja metodike matematike, predmetima matematičkog sadržaja, te predmetima iz područja pedagogije i psihologije.

Načini provjere znanja, vještina i sposobnosti:

Praćenje aktivnosti studenata tijekom realizacije kolegija (aktivnost tijekom predavanja, kritička rasprava poslije prezentacije seminara drugih studenata).

Studenti imaju obvezu izraditi po jedan seminarski rad u kojem će teorijski i praktično prikazati dogovoreni sadržaj, a kojeg prezentiraju ostalim studentima. Seminarski rad i prezentacija se ocjenjuju.

Završna ocjena kolegija bit će formirana na osnovu navedenih ocjena.

Obvezna literatura:

Đurović, J. (1992) "Dodatna nastava iz matematike u prvom i drugom razredu

osnovne škole: priručnik za učitelje", Školska knjiga, Zagreb

Đurović, J. (2002). "Dodatna nastava iz matematike u trećem razredu

osnovne škole: priručnik za učitelje", Školska knjiga, Zagreb

Đurović, J. (1998). "Dodatna nastava iz matematike u četvrtom razredu

osnovne škole: priručnik za učitelje", Element, Zagreb

Polonijo, M. (2002) "Matematičke zavrzlame: priručnik za kreativne matematičare",

Profil international, Zagreb

Ovčar, S. (1991) "Identificiranje nadarenih učenika u početnoj nastavi matematike",

Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 3, str. 266-270

Dopunska literatura:

Čudina-Obradović, M. (1991). "Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje", Školska knjiga, Zagreb

Polonijo, M. (1995) "Matematičke razbibrige za nove radoznalce", Element, Zagreb

ECTS uz obrazloženje:

2,75 ECTS

[(30 sati predavanja i seminara)x0,75 + 30 (samostalno proučavanje literature za izradu seminarskog rada) + 30 (pisanje i prezentacija seminara)]/30 = 2,75

Način praćenja kvalitete izvedbe predmeta ili modula:

Studentska evaluacija primjenom anonimne ankete; hospitiranje, evaluacija i kritička analiza kolega metodičara; uspjeh studenata; pismeno samoprocjenjivanje

 


2. Odabrana područja početne nastave matematike 

Satnica: 0+2+0

 

Sadržaj:

Sadržaji (nastavne teme) će se odabirati iz nastavnog programa matematike u primarnom obrazovanju, a prema iskazanim željama studenata. Više različitih pristupa istoj matematičkoj temi. Kritičke analize pristupa odabranim temama u pojedinim udžbenicima. Najčešće pogreške u pristupu odabranoj temi. Zabavna matematika.

Opće i specifične kompetencije:

Opće kompetencije (cilj):

Proširivanje kompetencija studenata za planiranje, pripremanje i realizaciju nastave matematike u primarnom obrazovanju.

Specifične kompetencije (zadaci):

-          osvijestiti probleme u pristupu matematičkim sadržajima;

-          upoznati mogućnosti različitih pristupa matematičkim sadržajima;

-          sagledati određene matematičke probleme iz novih rakursa;

-          proširivati vlastita matematička znanja i razvijati matematičke sposobnosti;

-          razvijati kritički odnos prema sadržajima i udžbenicima matematike;

-          razvijati samostalnost, ali i sposobnost rada u timu;

-          poticati kreativnost u radu s djecom;

-          razvijati kod studenata ljubav i interes za matematiku;

-          poticati primjenu igara, zagonetki, zabavnih zadataka i sl. u nastavi matematike;

-          razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici početne nastave matematike.

Načini provjere znanja, vještina i sposobnosti:

Praćenje aktivnosti studenata tijekom realizacije kolegija (aktivnost tijekom seminara, kritička rasprava poslije prezentacije seminara drugih studenata).

Studenti imaju obvezu izraditi po jedan seminarski rad na odabranu temu iz sadržaja nastavnog predmeta matematike. Matematičke teme biraju studenti po vlastitom interesu, ali u dogovoru s nastavnikom. Seminarski rad student će prezentirati ostalim studentima, a rad i prezentacija se ocjenjuju.

Završna ocjena kolegija bit će formirana na osnovu navedenih ocjena.

Obvezna literatura:

Liebeck, P. (1995). "Kako djeca uče matematiku", Educa, Zagreb

Aktualni udžbenici matematike za razrednu nastavu

Dopunska literatura:

Devide, V. (1991) "Matematička čitanka", Školska knjiga, Zagreb

Vuletić zorica, I. (2000), "Definiranje početnih geometrijskih pojmova" , LOGIKA broj 3, godina I,  Zagreb, str. 141 - 151

Polonijo, M. (2001), "Bojanka za mudrice", Školska knjiga, Zagreb

 

-povratak na vrh stranice-